Ubytovací poriadok

Vážení hostia,

Chata – Gazdovský Dom, Monty Ranč je chatou rodinného typu a tomu je prispôsobený aj náš ubytovací poriadok.

Týmto si Vás dovoľujem požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel.

Klient, ktorý si prenajme izbu, Chatu, sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, prevádzkovateľ má právo objednávku zrušiť.

1. V chate môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Za týmto účelom predloží na nahliadnutie pracovníkovi po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle Zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle Zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

2. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle Zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepciu úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.

3. Ubytovanie v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
4. Klient si pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy a nedostatky ihneď nahlási na recepcii.

5. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár prípadne vedúci penziónu.

 1. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 11.00 hod. do 20.00 hod.
  1. V deň odchodu prosíme o opustenie izieb, chaty do 11.00 hod.
  2. Prosíme Vás, aby ste počas zimnej sezóny na izby nenosili lyžiarky ani lyže, resp. snowboardy.
   Ďalej Vás dôrazne žiadame, aby ste sa nepohybovali v lyžiarskej obuvi po ubytovacej časti chaty. Na odkladanie lyží, snowboardov a lyžiarok slúži oddelená miestnosť, ktorá bude pridelená len na požiadanie.
   Prosíme Vás, aby ste si riadne očistili obuv pred vstupom do ubytovacej časti – chaty. Prípadne sa prezúvali do papúč.
  3. Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22.00 hod. do 08.00 hod.

10.  Vo všetkých priestoroch  chaty je prísny zákaz fajčenia.

11.  K chate patrí parkovisko- na dvore- nestrážené. Pri parkovaní prosíme , aby ste nedevastovali trávniky.

12.  Za stratu každého kľúča účtujeme 17,00 eur.

13.  Prosíme ubytovaných hostí, aby na izby nevodili návštevy a neprihlásených hostí.

14.  Posteľnú bielizeň a uteráky sa nevymieňajú denne, slúžia na celotýždenný pobyt. Pri ďalšej výmene počas pobytu účtujeme za posteľnú bielizeň 7 eur a za osušku a uterák po 2 eurá.

15.  Neposkytujeme ubytovanie spolu s domácimi zvieratami.

16.  V deň príchodu treba skontrolovať stav chaty a akékoľvek závady nahlásiť. Na začiatku pobytu sa vyberá záloha 33,00 eur, ktorá bude na konci pobytu vrátená po skontrolovaní stavu apartmánu.

17.  Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach chaty klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

18.   Na izbe alebo v spoločných priestoroch chaty, klient nesmie fajčiť tabakové výrobky. Fajčenie je povolené výhradne vonku na mieste vyhradenom.

19.  V objekte chaty nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačky na bežné spotrebné elektrické prístroje a pod.).

20.  V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarneho evakuačného plánu) a po príchode jednotky PO pokynmi veliteľa zásahu.

21.  Prosíme hostí aby hračky a spoločenské hry zo spoločenskej miestnosti nenosili do izieb.

22. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku chaty zodpovedá klient podľa platných predpisov.

23. Klient platí účet za ubytovanie pri príchode.

24. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka .

25. V deň odchodu prosíme dať kuchynku do pôvodného stavu. (Umyť a uložiť riad a zobrať si všetky svoje potraviny, vyniesť odpadky, a zároveň triediť odpad PET fľaše dávať do vriec na to určených).

26. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere a kľúč odovzdať prevádzkarovi.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok. V prípade jeho porušenia budeme žiadať, o nápravu

S úctou Katarína Rovná

majiteľka