Organizačné podmienky LT

Milí rodičia ! Naša organizácia organizuje aj predáva letné pobytové jazdecké tábory formou cestovnej kancelárie/ len vlastné produkty/. Zmluvné a organizačné podmienky letného tábora pre deti sú zachytené priamo na meno dieťaťa v pobytovom poukaze, ktoré obdržíte po rezervácii pobytu.

všeobecné a záručné podmienky na zájazde LT  a certifikát- poistenie proti úpadku. tu: ↓

Všeobecné a záručné podmienky účasti na LT Monty Ranč

Všeobecné a záručné podmienky účasti na LT Monty Ranč, podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z, a Občianského zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov. sú súčasťou zmluvy o dodaní služieb, ktorú Monty Ranč uzatvára s objednávateľom odberateľom LT.

1 Vznik zmluvného vzťahu

1.  účastníkmi zmluvného vzťahu sú: Monty Ranč, / ďalej len dodávateľ/ a objednávateľ- odberateľ.

2.  Zmluvný vzťah vzniká uzatvorením zmluvy. Za neplnoletú osobu zmluvu podpisuje zákonný zástupca.

3. Obsah zmluvy o poskytnutí služieb sa určuje podľa ponukového listu, dodatočnej ponuky, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto všeobecných podmienok, prípadne osobitných podmienok priložených k potvrdenej objednávke. Potvrdením zmluvy o poskytnutí služieb v LT dodávateľ objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a v súlade s dohodnutými podmienkami.

2. Cenové podmienky

1. Ceny LT sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi dodávateľom a objednávateľom o pripravení LT. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o dodaní služieb.

3. Platobné podmienky

1. Dodávateľ má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2. Dodávateľ požaduje zaplatenie preddavkov, pri podpise zmluvy o dodaní služieb. Výška  preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý v rámcovej zmluve uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom.

3. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej sumy dosiaľ objednaných služieb, pokiaľ nie je dohodnuté v rámcovej zmluve inak.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

1.Objednávateľ má právo:
* na komplex potrebných informácii pre rozhodnutie uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb,
* na poskytnutie dohodnutých a zaplatených služieb

* na informácie o skutočnostiach, ktoré sa týkajú dohodnutých a poskytovaných služieb

* kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa bodu 7. týchto všeobecných podmienok

* reklamovať prípadné nedostatky a ihneď na mieste podľa bodu 8. týchto všeobecných podmienok.

2. Objednávateľ má povinnosti:

* poskytnúť dodávateľovi súčinnosť k zabezpečeniu a poskytnutiu služieb

* pravdivo uvádzať údaje v zmluve o dodaní služieb, objednávke, oznámiť zmeny údajov.

*zaplatiť cenu LT podľa bodu 3 týchto všeobecných podmienok

*oznámiť svoje stanovisko k prípadným zmenám dohodnutých služieb

*písomne oznámiť zmenu v osobe účastníka, nová osoba musí potvrdiť, že súhlasí so zmluvou,
*dbať o včasné a riadne uplatnenie nárokov voči dodávateľom služieb podľa bodu 8. týchto všeobecných podmienok

5. Povinnosti a práva dodávateľa

1. Dodávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb presne, zrozumiteľne a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu LT.

2. Dodávateľ je povinný odovzdať objednávateľovi k zmluve aj podrobné informácie o LT /pobytový poukaz../

3. Dodávateľ poskytuje vlastné produkty služby , týmto garantuje prevádzkovanie aj pri minimálnom počte účastníkov.

6. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie LT

1.  Ak je Monty Ranč /dodávateľ/ nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak zmena ovplyvní aj cenu, musí sa v návrhu cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť dodávateľovi oznámiť v lehote určenej v návrhu zmeny

2.  Dodávateľ má právo zrušiť LT, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi dodávateľom a odberateľom, prípadoch keď je to pre dodávateľa ekonomicky neúnosné. Ak Dodávateľ zruší LT, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi, najneskôr v lehote do 7 dní pred jeho začatím.

3.  Monty Ranč si vyhradzuje právo zrušiť LT v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4.  Ak dodávateľ zruší LT z iných dôvodov ako sú uvedené v odstavci 2.a 3. v lehote kratšej ako 20 dní pred jeho začiatkom, objednávateľ má právo na náhradu škody.

5.  Ak po začiatku LT Dodávateľ neposkytne objednávateľovi služby, alebo ich podstatnú časť riadne a v čas, alebo zistí že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ho k tomu zmluva zaviazala, je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol LT pokračovať. Ak pokračovanie LT nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je dodávateľ povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

6.   Ak služby podľa odstavca 5. nemožno zabezpečiť, alebo ich objednávateľ neprijme, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy, bez zaplatenia zmluvných pokút a dodávateľ je povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú cenu LT. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia tohto oznámenia dodávateľa.

7. Odstúpenie od zmluvy pred začiatkom LT

1.  Monty Ranč / Dodávateľ/ môže pred začiatkom LT od zmluvy odstúpiť, len z dôvodu zrušenia LT, alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy z uvedených dôvodov zasiela doručeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o poskytovaní služieb. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia.

2.  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

*bez udania dôvodu

*ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, podľa bodu 6. odstavec 4. týchto všeobecných podmienok

*z dôvodu porušenia povinností dodávateľa vyplývajúce zo zmluvy

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia.

3.  Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností dodávateľa, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny LT. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností dodávateľom ktoré sú určené zmluvou, alebo ak dodávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na LT alebo čerpaným služieb nasledovne:

* 31 dní a viac  15,00 €/osoba manipulačný poplatok

* 30-21 dní pred nástupom  50 % z ceny LT

* 20-14 dní pred nástupom  75% z ceny LT

* 13-00 dní pred nástupom  100% z ceny LT

4.   Zmluvná pokuta sa nevzťahuje na prípady z dôvodu choroby účastníka, ktorú /objednávateľ oznámi v deň vzniku telefonicky prípadne SMS/ ktoré musí byť potvrdené doktorom a doporučene zaslané poštou do troch dní po začatí LT na Monty Ranč ,ktorá len na základe lekárskeho potvrdenia vráti alikvotnú sumu uhradenú za LT.

5.  Dodávateľ má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť  zostatok s uhradenej ceny podľa zrušenej zmluvy.

6.  V cene nie je poistenie storna LT, nakoľko je to súbor služieb. objednávateľ môže LT poistiť v poisťovni.

8. Reklamácie, zodpovednosť za škody

1. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o poskytovaní služieb, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu a to priamo na mieste poskytnutej služby, alebo povereného zástupcu dodávateľa tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.

2.  Ak nie je možné vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca dodávateľa reklamačný protokol s označením LT, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca dodávateľa alebo dodávateľa služieb a reklamujúci obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii.

3.  Svoje nároky z reklamácie musí objednávateľ uplatniť u dodávateľa najskôr do 30 dní od skončenia LT, alebo v prípade, že sa LT neuskutoční, odo dňa, keď sa mal LT skončiť, inak právo zaniká.

4.  Na všetky reklamácie podané písomnou formou musí dodávateľovi odpovedať písomnou formou  najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

5.  Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik a následok nie je závislý na činnosti dodávateľa alebo okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ nevyužije objednané, zaplatené a dodávateľom zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

6.  Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinil ani on, ani jeho dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním LT, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku nepredvídateľných okolností.